Algemene voorwaarden Aslan Webtech

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst verklaart de Opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Aslan Webtech, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­, of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Aslan Webtech en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd leidend, ongeacht separate afspraken die mondeling of schriftelijk (al dan niet via de mail) worden gemaakt.

Artikel 2. Offertes
2.1 Aslan Webtech zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij onder de opdracht(en) verstaat en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de opdracht(en) is bindend.
2.2 Aslan Webtech is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door  Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
2.3 Alle door Aslan Webtech vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
2.4 Alle door Aslan Webtech vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
2.5 Aslan Webtech is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan één (1) maand na de aankondiging daarvan in.
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Aslan Webtech niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.8 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Aslan Webtech het recht de prijzen hierover aan te passen.
2.9 Op iedere offerte zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht
3.1 Aslan Webtech zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Aslan Webtech kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Aslan Webtech het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aslan Webtech aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Aslan Webtech worden verstrekt, in het formaat zoals onderling overeengekomen. Indien de voor uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig of op de juiste wijze aan Aslan Webtech zijn verstrekt, heeft Aslan Webtech het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aslan Webtech is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Aslan Webtech kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Aslan Webtech is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door Opdrachtgever of derden aangeleverde materiaal dat op de website of ontwerp van Opdrachtgever is aangebracht.
3.6 De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Aslan Webtech wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Aslan Webtech aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van Opdrachtgever.
3.7 Aslan Webtech gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt Opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
3.8 Bij het ontwerpen van een nieuwe website, webshop, software, applicatie of ontwerp maakt Aslan Webtech eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan Opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Aslan Webtech. Wanneer Opdrachtgever niet binnen 14 dagen reageert op het basisontwerp, gaat Aslan Webtech ervan uit dat Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van Opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen 14 dagen uitblijven van zulke reacties gaat Aslan Webtech over tot het voltooien van de volledige website of ontwerp.
3.9 Indien is overeengekomen dat de opdracht in meerdere fasen zal worden uitgevoerd kan Aslan Webtech de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, of als aan de verplichtingen zijn voldaan.
3.10 Mocht Aslan Webtech onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Aslan Webtech alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Aslan Webtech een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
3.11 Indien door Aslan Webtech of door Aslan Webtech ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.12 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Aslan Webtech te allen tijde gerechtigd om haar bedrijfsnaam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen, en is het Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam Aslan Webtech openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 4. Contractduur & uitvoeringstermijn
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Aslan Webtech derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
4.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Aslan Webtech de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan Aslan Webtech na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
4.4 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat deze, ondertekend door Opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd is door Aslan Webtech.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Aslan Webtech zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Aslan Webtech Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Aslan Webtech daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4 In afwijking van lid 3 zal Aslan Webtech geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Aslan Webtech kunnen worden toegerekend.
5.5 Aslan Webtech behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
5.6 Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
5.7 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Hierop is de opzegtermijn en vergoeding van gemaakte kosten zoals beschreven in artikel 8 van toepassing.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Aslan Webtech zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Aslan Webtech garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.
7.2 Op het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van Werken, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), adviezen, werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, software (waaronder content management systemen) alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product/productie, maatwerk programma’s of pakketten, websites, webshops, applicaties enz., oefent Aslan Webtech dan wel haar licentiegevers het haar toekomende auteursrecht op deze zaken en/of goederen en/of rechten uit. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend. Een en ander tenzij in een door Aslan Webtech en Opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle door Aslan Webtech verstrekte Werken zoals hierboven beschreven, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Aslan Webtech worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, gebruikt voor wederverkoop, aangepast worden door Opdrachtgever of ter kennis van derden worden gebracht.
7.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in werken aan te brengen die zij ontvangt of in gebruiksrecht krijgt, tenzij dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten (bugs) te herstellen. Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur of Werken aan de door Aslan Webtech schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur of Werken, en ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Aslan Webtech heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de programmatuur of Werken dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.
7.4 Aslan Webtech behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
7.5 Het is Aslan Webtech toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Aslan Webtech door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
7.6 Opdrachtgever vrijwaart Aslan Webtech voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
7.7 Aslan Webtech heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
7.8 Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, blijven de door Aslan Webtech ontwikkelde Werken (websites, webshops, applicaties, software die Aslan Webtech voor Opdrachtgevers maakt), eigendom van Aslan Webtech. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
7.9 Indien enig recht van intellectueel eigendom op een werk bij schriftelijke overeenkomst wordt overgedragen van Aslan Webtech naar opdrachtgever, behoudt Aslan Webtech een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het werk en onderdelen daarvan te gebruiken in de bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit doet niets af aan de plicht van Aslan Webtech om vertrouwelijke informatie van opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.
7.10 Aslan Webtech is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren in de Footer van de website, webshop of (web) applicatie. Ook als schriftelijk overeengekomen wordt dat de auteursrechten worden overgedragen, zal altijd in de Footer duidelijk zichtbaar en leesbaar blijven dat Aslan Webtech de maker/eigenaar is van de website, webshop of (web) applicatie, zoals dat is neergezet door Aslan Webtech. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
7.11 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – Per inbreuk makende handeling betalen aan Aslan Webtech. Dit doet niets af aan het recht van Aslan Webtech om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 8. Opzegging
8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Aslan Webtech naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat Opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging. Onder geen beding heeft Opdrachtgever bij opzegging, recht op restitutie van reeds betaalde gelden en verdere dienstverlening vanuit Aslan Webtech. De ingekochte dienstverlening komt automatisch te vervallen.
8.3 Bij opzegging door Opdrachtgever, zullen eventuele lopende zaken of zaken die niet-afgerond zijn, overgedragen worden aan Opdrachtgever, op voorwaarde dat alle financiële verplichtingen jegens Aslan Webtech zijn voldaan. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor openstaande of lopende zaken bij opzegging.
8.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst – hetzij door Opdrachtgever hetzij door Aslan Webtech – is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het exporteren van alle data en persoonsgegevens. Veertien (14) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal Aslan Webtech de aanwezige data en persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen. Aslan Webtech kan hier echter van afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Opdrachtgever de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
9.1 De vorderingen van Aslan Webtech op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
9.1.1 indien na het sluiten van de overeenkomst aan Aslan Webtech ter kennis gekomen omstandigheden Aslan Webtech goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
9.1.2 indien Aslan Webtech Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
9.2 In de hierboven genoemde gevallen is Aslan Webtech bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van Aslan Webtech om schadevergoeding te vorderen.
9.3 Aslan Webtech is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
9.3.1 Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
9.3.2 Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
9.3.3 Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
9.3.4 Opdrachtgever een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
9.3.5 Aslan Webtech redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
9.4 Aslan Webtech is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, dan wel om de domeinnaamhoudergegevens te wijzigen naar de gegevens van Aslan Webtech, In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen.
9.5 In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10. Gebreken & klachttermijnen
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Aslan Webtech.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal Aslan Webtech de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
10.3 Aslan Webtech garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
10.4 De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
10.5 Klachten van Opdrachtgever schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
10.6 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, inclusief rente over deze kosten.

Artikel 11. Honorarium
11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden lid 3, 4 en 5 van dit artikel.
11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis­ en verblijfskosten.
11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Aslan Webtech, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis­ en verblijfskosten.
11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
11.6 Indien Aslan Webtech met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Aslan Webtech niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
11.7 Daarnaast mag Aslan Webtech het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk zodanig onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Aslan Webtech, dat in redelijkheid niet van Aslan Webtech mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Aslan Webtech zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Aslan Webtech zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
11.8 Wijzigingen in de tarieven worden door Aslan Webtech bekendgemaakt aan Opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, met inachtneming van de opzegtermijn.

11.9 Aslan Webtech berekent een weekend- en avondtarief van 150% buiten kantoortijden. De kantoortijden van Aslan Webtech zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Voor feestdagen wordt een feestdagentarief van 200% gehanteerd.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
12.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
12.2 Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aslan Webtech aan te geven wijze. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Aslan Webtech is ontvangen. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 8% per jaar. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of de uitvoering van de opdracht schorten de betalingsverplichting niet op.
12.3 Indien na 14 dagen het verschuldigde bedrag niet is voldaan, stuurt Aslan Webtech een 1e herinnering dat het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 werkdagen op de rekening van Aslan Webtech overgemaakt dient te zijn. Daarna volgt een 2e en laatste aanmaning, als binnen 7 werkdagen het bedrag alsnog niet is overgemaakt, treed punt 12.4 in werking.
12.4 Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente plus extra administratiekosten à €12,50, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, plus een vergoeding van € 80,- per uur van de tijd die het Aslan Webtech heeft gekost om de niet-nagekomen betalingsafspraken met Opdrachtgever te compenseren.
12.5 Indien de factuur na de laatste aanmaning niet is voldaan en de factuurtermijn met 2 weken overschreden is, behoudt Aslan Webtech het recht voor om de functionaliteit van de website of applicatie te beperken. Na 4 weken overschrijding van de factuurtermijn, is het Aslan Webtech toegestaan om de website of applicatie te beperken tot het enkel uitlezen van data en na zes weken overschrijding van de factuurtermijn, is Aslan Webtech gemachtigd om de website of applicatie te blokkeren, zonder dat de data wordt gewist. Pas na voldoen van het volledige factuurbedrag plus rente plus alle eventueel gemaakte kosten zoals vermeld in punt 12.4, zal Aslan Webtech de website of applicatie weer volledig toegankelijk maken. Tenzij anders overeengekomen. Aslan Webtech kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige omzetderving van Opdrachtgever als gevolg van beperken of afsluiten van de website of applicatie van Opdrachtgever. Aslan Webtech behoudt zich het recht voor om pagina’s die het functioneren van Aslan Webtech in gevaar brengen, te verwijderen c.q. af te sluiten.
12.6 Aslan Webtech is gerechtigd om een schadevergoeding te eisen indien Opdrachtgever door laster of smaad direct dan wel indirect schade toebrengt aan het imago van Aslan Webtech of een van haar medewerkers.
12.7 Alle door Aslan Webtech uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
12.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.10 Aslan Webtech is gerechtigd om aan Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal Aslan Webtech met de werkzaamheden aanvangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
12.11 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Aslan Webtech het factuurbedrag nagaan.
12.12 Indien abusievelijk een lager bedrag gefactureerd wordt, dan behoudt Aslan Webtech zich het recht voor het bedrag van de daaropvolgende factuur te verhogen.
12.13. Abonnements- of onderhoudsgelden worden altijd jaarlijks in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
12.14 Onderwijl het betalingsverzuim van Opdrachtgever duurt, is Aslan Webtech gerechtigd om een eigen redirects in te stellen of evenwel commerciële advertenties te plaatsen op de Website van Opdrachtgever. Eventuele inkomsten voortvloeiend uit deze advertenties zijn voor Aslan Webtech. Op het moment dat  Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan stelt Aslan Webtech zijn domeinnaam weer beschikbaar aan Opdrachtgever. Enige redirects of commerciële advertenties worden dan verwijderd.

Artikel 13. Overmacht
13.1 In geval van overmacht bij Aslan Webtech worden de samen aangegane verplichtingen van Aslan Webtech opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Aslan Webtech niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aslan Webtech geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aslan Webtech niet in staat is de verplichtingen na te komen.
13.3 Indien Aslan Webtech bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Aslan Webtech gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1 Indien Aslan Webtech aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek van Aslan Webtech binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
14.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting tot teruggave, is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan Aslan Webtech te vergoeden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Elke aansprakelijkheid van Aslan Webtech, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Aslan Webtech, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
15.2 Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Aslan Webtech niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door Opdrachtgever aangeleverde zaken.
15.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Aslan Webtech geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Aslan Webtech zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, met een maximum van € 5.000,- (exclusief btw) van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.4 Opdrachtgever is gehouden Aslan Webtech te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Aslan Webtech in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet­ondergeschikten/ onderaannemers). Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
15.5 Bij publicatie van websites of ontwerpen zal Aslan Webtech nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie.
15.6 Het risico van beschadiging of verlies van Werken, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
15.7 Opdrachtgever vrijwaart Aslan Webtech voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Aslan Webtech.
15.8 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Aslan Webtech kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
15.9 Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Opdrachtgever opgeslagen data en Persoonsgegevens.
15.10 Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die veroorzaakt wordt door overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge van niet aan Aslan Webtech toe te rekenen gebeurtenissen zoals stroomuitval of storing in het internet bij de provider, onderhoudswerkzaamheden door provider, pogingen van derden om uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstellingen, etc. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de website geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
15.11 Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van Opdrachtgever aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de apparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het BW zijn. Opdrachtgever heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens Aslan Webtech. Aslan Webtech is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.

Artikel 16: Geschillen
16.1 De rechter in de vestigingsplaats van Aslan Webtech is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Onderhoud

17.1 Aslan Webtech verricht enkel onderhoud aan de in de overeenkomst bepaalde programmatuur die Aslan Webtech heeft ontwikkeld en waarvoor Opdrachtgever de overeengekomen onderhoudsvergoeding betaalt. De onderhoudsverplichting omvat: maandelijkse security scans, versie updates, plugin updates, evt. maandelijkse updates, herstel van fouten die zijn ontstaan door het doorvoeren van updates, indien van toepassing maandelijks onderhoud van op maat gemaakte templates & koppelingen en updaten van keys.
17.2 Opdrachtgever is niet verplicht om aanvullende dienstverlening af te nemen. Indien Opdrachtgever ervoor kiest om geen onderhoud te laten plegen door Aslan Webtech, dan vrijwaart Opdrachtgever Aslan Webtech van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de geleverde Werken zoals omschreven in artikel 7.2. Opdrachtgever kan Aslan Webtech nimmer aansprakelijk stellen voor onderhoud of wijzigingen of toevoegingen die door derde partijen zijn gedaan. Al het niet of niet naar behoren functioneren van de Werken als gevolg van geen, gebrekkig of onkundig onderhoud (al dan niet door derden) dan wel als gevolg van verkeerd of onkundig gebruik door of namens Opdrachtgever, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en tast op geen enkele wijze de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever jegens Aslan Webtech aan.
17.3 In het onderhoud is niet inbegrepen: calamiteiten, trouble shooting, advies bij hulpvraagstukken, consultancy, aanvullende vragen van Opdrachtgever, uitbreiding van software, websites of webshops, het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijzigingen van de apparatuur of Werken anders dan door of namens Aslan Webtech. Daarbij is niet inbegrepen het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van Opdrachtgever om de Werken zoals omschreven in artikel 7.2 tijdig te laten onderhouden, onderzoek of herstel van storingen die verband houden met de op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur. Deze uren worden altijd separaat vergoed en vallen niet onder het maandelijkse onderhoud zoals hierboven omschreven.
17.4 Aslan Webtech verzorgt in de regel eenmaal per maand onderhoud, zeker niet meerdere malen per maand of dagelijks, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
17.5 Eventuele door Opdrachtgever geconstateerde fouten in de door Aslan Webtech geleverde Werken, dienen direct schriftelijk door Opdrachtgever gedetailleerd aan Aslan Webtech te worden gemeld. Na ontvangst van de melding zal Aslan Webtech zich overeenkomstig de gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen deze fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in de latere nieuwe versies van de Werken.
17.6 Indien Opdrachtgever of derden in opdracht van Opdrachtgever veranderingen of toevoegingen aan Werken aanbrengen, is Aslan Webtech nimmer aansprakelijk hiervoor. Aslan Webtech is dan ook niet gehouden om deze gebreken voortvloeiend uit de veranderingen of toevoegingen, te herstellen of te onderhouden.
17.7 Aslan Webtech is vrij om tariefwijzigingen van dataverkeer aan Opdrachtgever door te berekenen en de algemene voorwaarden en voorwaarden voor onderhoud te wijzigen. Indien Opdrachtgever niet met die wijziging wil of kan instemmen, kan Opdrachtgever zijn abonnement of samenwerking met Aslan Webtech beëindigen volgens de overeengekomen opzegtermijn en zijn domeinnaam verhuizen.
17.8 De beheerfaciliteiten zijn alleen voor Opdrachtgever en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Aslan Webtech aan derden worden door geleverd.
17.9 Opdrachtgever vrijwaart Aslan Webtech van alle juridische claims met betrekking tot de informatie die door Opdrachtgever op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Aslan Webtech aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventueel gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins. Eventuele schade die door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door Opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van Opdrachtgever.
17.10 Opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Aslan Webtech draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
17.11 Aslan Webtech behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie of wanbetaling van Opdrachtgever en na een schriftelijke waarschuwing, de site af te sluiten van het internet. Aslan Webtech behoudt zich het recht voor om pagina’s die het functioneren van Aslan Webtech in gevaar brengen te verwijderen c.q. af te sluiten. Bij wanbetaling komen incasso-, rente- en andere kosten te lasten van Opdrachtgever.
17.12 Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Opdrachtgever opgeslagen data en Persoonsgegevens.
17.13 Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die veroorzaakt wordt door overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge van niet aan Aslan Webtech toe te rekenen gebeurtenissen zoals stroomuitval of storing in het internet bij de provider, onderhoudswerkzaamheden door provider, pogingen van derden om uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstellingen, etc. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de website geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

Artikel 18: Domeinnaamregistratie
18.1 Bij Aslan Webtech ondergebrachte IP-adres(sen) en/of domeinna(a)m(en) gelden de regels en procedures van de registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlenging van domeinnaam en/of IP-adressen. Aslan Webtech vervult slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
18.2 Domeinnamen worden geregistreerd en onder gebracht bij Aslan Webtech op verzoek van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Aslan Webtech tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. In welke vorm dan ook.
18.3 Indien gewenst worden de domeinnaam(en) anoniem geregistreerd bij Aslan Webtech. Bij een anonieme domeinregistratie blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de domeinnaam. Aslan Webtech heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden Opdrachtgever.
18.4 Aslan Webtech behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen.

Artikel 19: Hosting
19.1 Aslan Webtech heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. Aslan Webtech is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.
19.2 Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen. DDoS-aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.
19.3 Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Opdrachtgever opgeslagen data en Persoonsgegevens.
19.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
19.4.1 handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
19.4.2 het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
19.4.3 het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
19.4.4 het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
19.4.5 seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
19.4.6 crypto mining services;
19.4.7 het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
19.4.8 het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
19.4.9 enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
19.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
19.6 Aslan Webtech is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Aslan Webtech alle schade ten gevolge van de overtreding door Aslan Webtech of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:
19.6.1 indien Opdrachtgever het gestelde in artikel 19.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
19.6.2 indien (een onderdeel) van de site van Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Aslan Webtech;
19.6.3 indien blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
19.6.4 indien blijkt dat Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
19.6.5 op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.
19.7 Aslan Webtech oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Aslan Webtech aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
19.8 Opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Aslan Webtech draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
19.9 Aslan webtech is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
19.10 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
19.11 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
19.12 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
19.13 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
19.14 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat Aslan Webtech vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
19.15 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backup medium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.
19.16 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy
19.17 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van het met Alsan Webtech overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeer pakket is Aslan Webtech gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering van het misbruikte limiteren. Aslan Webtech zal in dat geval contact op nemen met Opdrachtgever om in overleg met Opdrachtgever tot een passende oplossing te komen. De met Opdrachtgever gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd.

Artikel 20: Buitengebruikstelling
20.1 Aslan Webtech is gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Aslan Webtech niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel. Opdrachtgever blijft gehouden om zijn betalingsverplichtingen op grond van de met Aslan Webtech gesloten overeenkomst te voldoen.
20.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Aslan Webtech een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer mag worden uitgevoerd.

Artikel 21: Privacy
21.1 Aslan Webtech verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Aslan Webtech als verwerker.
21.2 Aslan Webtech verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Het volledige en actuele privacy statement van Aslan Webtech is te raadplegen via copyrights.

Artikel 22. Toepasselijk recht
22.1 Op elke overeenkomst tussen Aslan Webtech en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.